Συμβουλευτικές

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Τα στελέχη και οι συνεργάτες μας, διαθέτουν πολύχρονη εμπειρία και εξειδίκευση στην διαχείριση και εκτέλεση συμβουλευτικών υπηρεσιών:

 • Ανάπτυξη – Σύνταξη Επιχειρησιακών – Στρατηγικών Σχεδίων
 • Σύνταξη – αναθεώρηση Εσωτερικών Κανονισμών Λειτουργίας
 • Δημιουργία ή αναδιοργάνωση Τμημάτων Εσωτερικού Ελέγχου, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές και θεσμικές απαιτήσεις και τα Διεθνή Πρότυπα Εσωτερικού Ελέγχου
 • Υποστήριξη στο σχεδιασμό και υλοποίηση του Εσωτερικού Ελέγχου
 • Αναδιοργάνωση επιχείρησης ή επιλεγμένων τμημάτων για σκοπούς διαχείρισης κόστους (εύρεση επικαλυπτόμενων εργασιών, αύξηση παραγωγικότητας, best practice κτλ)
 • Προετοιμασία, Οργάνωση και Σύνταξη Οικονομικών Αναφορών προς την Διοίκηση (Reporting)
 • Ανάλυση οικονομικών καταστάσεων με χρήση αριθμοδεικτών
 • Υποστήριξη σε επίπεδο management μικρομεσαίων – οικογενειακών επιχειρήσεων
 • Διαχείριση φακέλων για συμμετοχή σε Εθνικά και Ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδότησης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις
 • Υπηρεσίες εξωτερικής Οικονομικής Διεύθυνσης (outsourcing) σε θέματα χρηματοδοτήσεων, διαχείρισης υπαρχόντων δανείων και διαπραγμάτευσης με Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα

Εξειδικευμένες υπηρεσίες

Λογιστηρίου, μισθοδοσίας και εργατικών θεμάτων

Λογιστικες - Συμβουλευτικες

Το Τμήμα Παροχής Λογιστικών Συμβουλευτικών Υπηρεσιών διαθέτει εξειδίκευση για την παροχή λογιστικών – συμβουλευτικών υπηρεσιών λαμβάνοντας υπόψη τις επικαιροποιημενές λογιστικές αρχές και κανόνες των προτύπων σε όλο το φάσμα τους, προκειμένου να προσαρμόζονται οι λογιστικές καταστάσεις έγκαιρα και έγκυρα στις νέες κάθε φορά συνθήκες.

Κατάρτιση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων βάσει ΕΛΠ

Καταστάσεων βάσει ΔΠΧΑ/US GAAP

Ειδικές Λογιστικές Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Κατάρτιση Καταστάσεων Ταμειακών Ροών

Κατάρτιση Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων

Ανάλυση Οικονομικών Καταστάσεων με Χρηματοοικονομικούς Αριθμοδείκτες

Κατάρτιση Λοιπών Λογιστικών Αναλύσεων

Μετατροπή – Κατάρτιση Χρηματοοικονομικών

Σύνταξη πακέτων πληροφόρησης

Χρηματοοικονομικες Υπηρεσιες

Το Συμβουλευτικό Τμήμα μας έχει διεκπεραιώσει με απόλυτη επιτυχία αναληφθέντα έργα στο τομέα των Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών σε πλήθος Ιδιωτικούς και Δημόσιους Φορείς.

Κατάρτιση επιχειρησιακών και στρατηγικών σχεδίων

Αναδιοργάνωση επιχείρησης

Προετοιμασία – Οργάνωση και Κατάρτιση οικονομικών αναφορών

Ανάλυση οικονομικών καταστάσεων – Αριθμοδείκτες

Υπηρεσίες εξωτερικής οικονομικής διεύθυνσης

Μετατροπές – Συγχωνεύσεις – Απορροφήσεις επιχειρήσεων

Σχεδιασμός – Υποστήριξη ολοκληρωμένων συστημάτων προϋπολογισμού και απολογισμού

Απόσχιση κλάδων επιχειρήσεων

Αναδιαρθρωση Επιχειρησεων

Το Τμήμα Αναδιαρθρώσεων αποτελεί ένδειξη γνώσης και εμπειρίας, αναπτύσσοντας στρατηγικής φύσεως συνεργασία σε εταιρικό επίπεδο με συμμετοχή στην μετοχική σύνθεση της εταιρίας, με ειδική ομάδα που παρέχει με απόλυτη επιτυχία υπηρεσίες αναδιάρθρωσης.

Υπαγωγή επιχειρήσεων στο πτωχευτικό

Δομική Αναδιάρθρωση επιχειρήσεων

Αναδιάρθρωση και επαναδιαπραγμάτευση χρέους

Εκκαθάριση

Μελέτες βιωσιμότητας

Συμβουλευτικες

Το Συμβουλευτικό Τμήμα μας παρέχει ποιοτικές συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ευρύ φάσμα επιχειρηματικότητας.

Έμπειροι και πιστοποιημένοι σύμβουλοι

Συμβουλές διαχείρισης – ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων

Κατάρτιση Μελέτης Κοστολόγησης

Κατάρτιση Εσωτερικών Κανονισμών Λειτουργίας

Εγχειριδίου Εσωτερικών Διαδικασιών

Διοργάνωση σεμιναρίων

 • Λογιστικής
 • Φορολογίας
 • Εσωτερικού Ελέγχου

Υποστήριξη σε επίπεδο Management μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Υποστήριξη σε επίπεδο Marketing και ανάπτυξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων