Δημοσίου

Κλάδος Δημοσίου

Διαθέτουμε εξειδίκευση σε θέματα νομοθεσίας των Δημόσιων Οργανισμών και Φορέων του Δημόσιου, παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες κατάρτισης επιχειρησιακών – στρατηγικών σχεδίων, υπηρεσίες κατάρτισης απολογισμών (μηνιαίων – τριμηνιαίων), υπηρεσίες διασφάλισης και εσωτερικού ελέγχου, συμβουλευτικές υπηρεσίες κατάρτισης κανονισμών και εγχειριδίων λειτουργίας, υπηρεσίες κατάρτισης χρηματοοικονομικών αναφορών βάσει ΔΠΧΑ, λογιστικές και φοροτεχνικές υπηρεσίες, υπηρεσίες μισθοδοσίας και συμμετέχει σε ομάδες εργασίες για την παροχή ελεγκτικών υπηρεσιών.

Έμπειροι και πιστοποιημένοι σύμβουλοι
Μέσα από ένα εύρος συµβουλευτικών υπηρεσιών, προσπαθούµε να συµβάλλουµε θετικά, προτείνοντας τις καλύτερες λύσεις σε θέµατα ανάπτυξης, εκσυγχρονισµού και αναδιοργάνωσης.– Kng Consulting