Ελέγχου-Διασφάλισης

Υπηρεσίες Ελέγχου-Διασφάλισης

Ο ορισμός του Εσωτερικού Ελέγχου, σύμφωνα με τα Ελεγκτικά Πρότυπα αποτυπώνει με απόλυτη ακρίβεια την ουσία και σημασία του Εσωτερικού Ελέγχου:

“Ο εσωτερικός έλεγχος είναι μια ανεξάρτητη και αντικειμενική διασφαλιστική και συμβουλευτική δραστηριότητα, σχεδιασμένη να προσθέτει αξία και να βελτιώνει τις λειτουργίες ενός οργανισμού. Βοηθάει τον οργανισμό να πετύχει τους αντικειμενικούς σκοπούς του, υιοθετώντας μια συστηματική, επαγγελματική προσέγγιση στην αξιολόγηση και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών, της διαχείρισης κινδύνων, των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και της εταιρικής διακυβέρνησης”.

  • Κατάρτιση Μελέτης Διαχείρισης Κινδύνων
  • Χαρτογράφηση Κινδύνων – Προτάσεις Αντιμετώπισης/Διαχείρισης
  • Ίδρυση ή Αναδιοργάνωση Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου
  • Υποστήριξη Σχεδιασμού – Υλοποίηση Εσωτερικού Ελέγχου
  • Κατάρτιση Εκθέσεων Ελέγχου
  • Αξιολόγηση Υφιστάμενων Συστημάτων – Προτάσεις Βελτίωσης

Διαθέτουμε έμπειρα και πιστοποιημένα στελέχη, με κατάρτιση στον Εσωτερικό Έλεγχο και εξειδικευμένη γνώση στη διαχείριση κινδύνων.

Εξειδικευμένες υπηρεσίες

Λογιστηρίου, μισθοδοσίας και εργατικών θεμάτων

Κανονιστικη Συμμορφωση

Διαθέτουμε στελέχη που προέρχονται από το χώρο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και διαθέτουν την πιστοποίηση και τα απαιτούμενα προσόντα για την συμμετοχή και οργάνωση της λειτουργίας των Επιτροπών Ελέγχου.

 • Διαγνωστικός έλεγχος συμμόρφωσης
 • Συμμετοχή σε Επιτροπές Ελέγχου
 • Υποστήριξη Εργασιών Επιτροπής Ελέγχου
Ειδικοι Ελεγχοι

Due Diligences

 • Αξιολογήσεις – Αποτιμήσεις Επιχειρήσεων
 • Υποστήριξη Διαδικασίας Διαπραγμάτευσης
 • Αποτιμήσεις Περιουσιακών – Άυλων Στοιχείων

Ειδικοί έλεγχοι

 • Έλεγχοι – Εκθέσεις Ενημερωτικών Δελτίων
 • Ανεξάρτητες Εκθέσεις Αξιολόγησης
 • Προσυμφωνημένες Διαδικασίες
 • Υπηρεσίες Επισκόπησης
 • Έλεγχοι Ειδικών Αντικειμένων

Διαχειριστικοί έλεγχοι

 • Έρευνες Απάτης
 • Επιθεώρηση Συστημάτων
 • Διερεύνηση – Ανάλυση Αρχείων
 • Προετοιμασία Εκθέσεων Εμπειρογνώμονα
Ελεγκτικες Υπηρεσιες

Για την παροχή Ελεγκτικών Υπηρεσιών συνεργαζόμαστε με αναγνωρισμένους και έμπειρους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές – μέλη εταιρίας με διεθνή παρουσία.

Έλεγχοι Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων

Έλεγχοι Εταιρικών Οικονομικών Καταστάσεων

Έλεγχοι – Επισκοπήσεις Πληροφοριακών Πακέτων

Ετήσιοι Έλεγχοι Συμμόρφωσης

Οικονομικοί Έλεγχοι Εισαγωγής στο Χρηματιστήριο

Αποσπάσεις Εξειδικευμένου Προσωπικού

Monitoring Trustee

Αναλαμβάνουμε την κατάρτιση περιοδικών οικονομικών αναφορών με απολογιστικά δεδομένα για σκοπούς πληροφόρησης των Επιτροπών των συνεργαζόμενων τραπεζικών ιδρυμάτων (Monitoring Trustee).

Εφαρμογή πλάνων αναδιάρθωσης Επιχειρήσεων

ΟΠαρακολούθηση υλοποίησης χρηματοδοτικού σχεδίου

Επιβεβαίωση τήρησης πλάνου αποπληρωμής Υποχρεώσεων